Maya Somaiya – Underwater Videography Portfolio

Africa Media Academy student – Maya Somaiya produces video portfolio of her work whilst participating in the underwater videography program.

Kickstart your wildlife media career